ตรวจสอบผลการเรียน

          นักเรียนสามารถใช้เลขประจำตัวนักเรียน (4-5 หลัก) เพื่อเป็น USERNAME และ ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก ติดกันไม่เว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมายใดๆ) เป็น PASSWORD เพื่อเข้าสู่ระบบประกาศผลสอบ โดยสามารถดูหมายเลขได้จากบัตรประจำตัวนักเรียน

          สำหรับนักเรียนที่มีเลขประจำตัวนักเรียน 4 หลัก เช่น 9001 , 9002 ให้ใส่หมายเลข “0” นำหน้าเลขประจำตัวนักเรียนให้ครบ 5 หลัก เช่น 09001 , 09002