แนะแนว มัธยมศึกษา
วาสนา โกมุทธนานันท์

แนะแนว มัธยมศึกษา

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ ปัญหา ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักและเห็นคุณค่าใน ตนเองและผู้อื่น  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่ง ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสากลได้อย่างดีและมีความสุข